Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryficach poszukuje Pracownika Statutowego Stowarzyszenia LOK do prowadzenia Strzelnicy Sportowej przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach. Do obowiązków Pracownika Statutowego należy prowadzenie dokumentacji Zarządu Powiatowego LOK, prowadzenie strzelnicy oraz organizacja treningów i zawodów sportowych. Zatrudnienie następuje w formie umowy zlecenia. Tygodniowy wymiar pracy wynosi do 20 godzin (3 -4 godziny dziennie) w tym również mogą być soboty.

Niezbędne wymagania: wykształcenie min. średnie, obywatelstwo polskie, kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Chętnych proszę o kontakt telefoniczny na nr: 609 135 850